AJVPORTUFONTE

FAQ
                                                                        

www.ajvportufonte.nl

FAQs
Alfabetische volgorde van trefwoorden:

Wat is een apostille?
Documenten die afgeleverd worden door bepaalde landen, moeten voorzien worden van een apostille in plaats van een legalisatie. Deze regel werd ingevoerd door het “Verdrag van den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten”, ook wel het Apostilleverdrag genoemd.
Wanneer een document van een apostille wordt voorzien, zal men een officieel formulier, de apostille, op een bijzondere manier aan het document vasthechten zodat het onmogelijk is het formulier er onzichtbaar af te halen.  
Een apostille kan gehaald worden bij de rechtbank waar de handtekening van de betreffende ambtenaar, notaris of beëdigd vertaler gedeponeerd is. Meestal is dat de rechtbank in het arrondissement waar de ambtenaar of beëdigd vertaler werkt.

Kijk voor meer informatie op de website van het

Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Kies vervolgens Reizen en Landen
Kies vervolgens Nederlanders in het Buitenland.
Kies vervolgens Legalisatie van documenten voor gebruik in het buitenland.
U vindt daar zeer gedetailleerde informatie over de per land geldende eisen en procedures voor het verkrijgen van een apostille of een legalisatie.
Maak een keuze uit:
  Legalisatie: hoe werkt dat?
  Legalisatie van diploma's
  De afdeling legalisaties van Buitenlandse Zaken
Via de eerste beide ingangen vindt u o.a. een lijst van de bij het Apostilleverdrag aangesloten landen. De derde verwijzing bevat adresgegevens van de desbetreffende afdeling.

Wat wordt er bedoeld met brontaal?
De brontaal is de taal van waaruit vertaald wordt en de doeltaal is de taal waarnaar vertaald wordt. Dus als een Nederlands geboortebewijs naar het Portugees wordt vertaald, is het Nederlands de brontaal en het Portugees de doeltaal.

Wanneer spreek je van consecutief tolken?
De tolk vertaalt het gesprokene samenvattend achteraf. De tolk wacht dus tot u stopt met praten en vertaalt vervolgens inhoudelijk uw zinnen voor de gesprekspartner. Ook de reactie wordt pas vertaald als de volgende spreker stopt. Deze werkvorm is geschikt voor kleinere bijeenkomsten (vergadering, contractbespreking), voor een beperkt aantal talen tegelijkertijd, die echter extra tijd vraagt tijdens een bijeenkomst, maar geen apparatuur vereist. Houdt u bij het maken van een afspraak dus rekening met feit dat het gesprek anderhalf tot twee keer zo lang kan duren.

Hoe wordt voor een vertaling de ‘dead-line’ bepaald?
De richtlijn hierbij is dat er een gemiddelde doorlooptijd van 1500 woorden (plm. 5 A4-tjes) per werkdag is. De definitieve planning is echter sterk afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal woorden, de taal, de moeilijkheidsgraad, beschikbaarheid vertaler, etc. De uiteindelijke leveringstermijn zal bij aanvaarden van de opdracht met u besproken worden.  

Wat wordt er bedoeld met doeltaal?
De doeltaal is de taal waarnaar vertaald wordt en de brontaal is de taal van waaruit vertaald wordt. Dus als een Nederlands geboortebewijs naar het Portugees wordt vertaald, is het Nederlands de brontaal en het Portugees de doeltaal.

Wat is fluistervertolking [chuchotage]?
De tolk vertaalt nagenoeg simultaan voor 1 à 2 personen op fluistertoon. 
Kenmerken:
beperkt aantal deelnemers die vertaling nodig hebben, nauwelijks tijdverlies, geen apparatuur nodig. Met behulp van een fluisterset kan men eventueel ook voor meer dan twee personen fluisteren, deze werkwijze is echter alleen geschikt voor een klein aantal toehoorders.

Wat is een gesprekstolk?
Deze vorm wordt ook wel “community interpreting” genoemd, d.w.z. het sociaal tolken en het intercultureel mediëren. De gesprekstolk vertaalt consecutief, maar onderbreekt de gespreksdeelnemer na een paar zinnen om vervolgens inhoudelijk zo integraal mogelijk de vertaling te geven. De tolk zorgt ervoor dat de boodschap daadwerkelijk overkomt, dus niet alleen de inhoud maar ook de sfeer, de toon en de intenties worden duidelijk overgebracht en blijven zoals de gespreksdeelnemer die bedoeld heeft. Dit betekent ook dat de tolk altijd een neutrale houding nastreeft en niet oordeelt over de inhoud van het gesprek, over het taalgebruik, over de houding of intenties van partijen. Door een ervaren gesprekstolk in te schakelen hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de (interculturele) vertaalslag en kunt u alle aandacht richten op de inhoud van het gesprek en de non-verbale communicatie tussen u en uw gesprekspartner.
 
Wat is een legalisatie?
Het legaliseren van een document bevestigt dat een document is uitgegeven door iemand die hiervoor geautoriseerd is en dat de handtekening op het document daadwerkelijk afkomstig is van deze persoon. In sommige gevallen wordt een document door verschillende autoriteiten ondertekend en moeten deze verschillende handtekeningen worden gelegaliseerd. Dit noemt men een legalisatieketen. Na het doorlopen van deze legalisatieketen kunt u het document gebruiken in het betreffende land.U heeft bijvoorbeeld een legalisatie nodig als u een buitenlands document bij de Nederlandse autoriteiten (bijv. Burgerlijke Stand, rechtbank, IND enz.) inlevert of indien u een Nederlands document bij een buitenlandse autoriteit inlevert.

Wat is precies een ‘native speaker’?
Een native speaker is een moedertaalspreker. Wij werken met een combinatie van Nederlandstalige en ‘native speaker’ vertalers. In principe vertaalt een ‘native speaker’ een tekst van het Nederlands naar de vreemde taal, want zelfs al heb je een taal nog zo goed geleerd, je drukt je altijd het beste uit in je moedertaal. De revisie wordt gedaan door een Nederlandstalige professional in dezelfde taal, die de vertaling inhoudelijk controleert op juistheid. Een juridische vertaling vereist een zeer hoog niveau van vakkennis en door de combinatie van deze twee specialisten wordt hoogstaande inhoudelijke kwaliteit gegarandeerd.

Wat is simultaanvertolking?
Ook wel conferentietolken genoemd, de tolk vertaalt (meestal) vanuit een tolkencabine bijna gelijktijdig met de spreker. De luisteraar hoort de vertolking via een hoofdtelefoon. Dit is de gangbare praktijk op seminars, conferenties, werkvergaderingen, voorlichtingsbijeenkomsten en een gedeelte van de zitting of de gehele zitting bij de rechtbank. Kenmerken: geschikt voor grote internationale bijeenkomsten, weinig tijdverlies, technische apparatuur vereist. Zie voor simultaan tolken verder de website van het congrestolkensecretariaat:

www.conferenceinterpreters.com en AIIC: www.aiic.net

Worden vertalers overbodig door de computer/vertaaltools?
Vertalen is een vak! Gevoel, emotie en creativiteit spelen hierbij een belangrijke rol. Het is nog steeds niet gelukt om dit in een computerprogramma te stoppen en dat zal voorlopig ook nog niet zover zijn. Wel krijgt de vertaler steeds meer ondersteuning van de computer. Er zijn bijvoorbeeld vertaaltools, waardoor repeterende passages uit teksten nog maar één keer vertaald hoeven te worden. De vertaler moet echter zelf de vertaling maken!

Wat is een vertaling à vue?
Deze techniek wordt gebruikt om ter plekke snel een indruk te krijgen van de inhoud van een schriftelijk stuk. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens een rechtszitting, wanneer een procespartij een document overlegt dat nog niet eerder is ingebracht. De rechter kan dan de tolk verzoeken het document te vertalen en overhandigt dit aan de tolk. Deze begint dan improviserend, op het eerste gezicht, zonder enige kennis van de inhoud, mondeling de tekst te vertalen. Let wel dat het hier gaat om een eerste indruk, omdat de tolk geen tijd heeft om een perfecte vertaling te maken zoals wanneer dit schriftelijk gebeurt.

Wat is onze werkwijze bij vertalingen?
Vertalen is meer dan alleen het omzetten in de andere taal. De boodschap in doeltekst moet voor de lezer volkomen duidelijk en vlot leesbaar zijn. Dat is niet mogelijk als de tekst in één keer wordt vertaald. Vandaar dat elke vertaling minimaal drie fases doorloopt:
1e fase: de tekst wordt meteen zo goed mogelijk vertaald in de doeltaal, in de nabije toekomst indien mogelijk vertaald met behulp van een vertaaltool*;
2e fase: de tekst wordt door de 2e vertaler gecorrigeerd en nagekeken op inhoudelijke volledigheid met de brontekst erbij en er wordt degelijk brononderzoek gedaan naar terminologieproblemen die in de 1e fase niet (geheel) opgelost konden worden (na de 1e fase heeft de vertaler een overzicht over de hele inhoud van de tekst), en waar nodig (of gewenst) wordt redigerend vertaald, m.a.w. de tekst wordt aangepast om recht te doen aan de leesbaarheid zonder dat de inhoudelijke boodschap wordt veranderd;
3e fase: de tekst wordt gereviseerd in de geprinte versie. Deze papieren versie is nodig om kleine fouten op te merken en te corrigeren.  Hierbij wordt de tekst integraal (hardop) doorgelezen. Het resultaat: een tekst waaraan je niet kunt zien dat het een vertaling is: het definitieve eindproduct.

*vertaaltool: ook wel CAT-tool genoemd (Computer Assisted Translation tool). Zoals de naam al zegt, helpt dit programma bij de vertaling, maar kan de vertaler natuurlijk niet vervangen. CAT-tools zijn dus geen vertaalprogramma’s zoals je die op internet vindt. Wij gaan werken met het vertaalprogramma Trados. Voordelen van een vertaaltool. Vertalen met een vertaaltool draagt bij aan consistente en accurate teksten en de lay-out blijft behouden. Teksten kunnen alleen op deze wijze worden vertaald als ze digitaal in Word worden aangeleverd.

Zijn er nog andere vragen?

Stuur dan een e-mail met uw vraag naar ajvportufonte@xs4all.nl

S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV
KvKnr. 10040079