AJVPORTUFONTE

Recht & wetgeving: juridisch, notariaat
                                                                        

www.ajvportufonte.nl

Juridische documenten

Voorbeelden van juridische documenten die vertaald kunnen worden: contracten (overeenkomsten), notariële akten zoals oprichtingsverklaringen, statuten, incassodocumenten, juridische brieven (correspondentie), regelgeving, algemene voorwaarden, aansprakelijkheidsverklaringen, processtukken van civiele procedures, algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden, bestuursnotulen, notulen, wetteksten, gerechtelijke stukken, uitspraken, vonnissen en arresten (jurisprudentie/rechtspraak), beschikkingen, processen-verbaal, dagvaardingen, Europese arrestatiebevelen, Internationale Rechtshulpverzoeken, fiscale documenten, gerechtelijke documenten, dagvaardingen, ingebrekestellingen, volmachten, bewijsmateriaal, verklaringen, schriftelijke bekentenissen, contracten, koopcontracten, huur- en leasecontracten, merkregistraties, patenten en octrooien, licenties, expertiserapporten, conclusies, koopovereenkomsten.
Persoonlijke documenten: geboorteakten, testamenten, huwelijkscertificaten, bewijs van goed gedrag, verblijfsvergunning, nationaliteitsverklaring, diploma’s en cv’s en andere certificaten. Huwelijksakten en huwelijksvoorwaarden, Echtscheidingsconvenanten, Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG), verblijfsdocumenten, arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen, uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, expertises, verzekeringspolissen.

Andere vertalingen:
Brochures, bijsluiters, patiënteninformatie (diagnostiek en behandelwijzen), medische correspondentie, medische verklaringen, anamneses, jaarverslagen.Notariële stukken:

De tussenkomst van een notaris is verplicht bij het opstellen van bepaalde akten zoals een koopakte, hypotheekakte, testament, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding of een samenlevingscontract.
Dit noemen we notariële akten. Indien één van de partijen de taal van de akte niet verstaat is het inschakelen van een tolk verplicht, zie hieronder*
Daarnaast is een notaris vereist bij het oprichten van vennootschappen zoals een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Een notaris kan u over de opname van allerlei juridische begrippen in een contract of overeenkomst deskundig juridisch advies geven. De oprichting van een stichting of vereniging gebeurt ook vaak via de notaris.
Ook kan een notaris helpen bij de afhandeling van een erfenis na het overlijden van een dierbare door o.a. uit te zoeken of er een testament is achtergelaten en hoeveel er aan successierechten betaald dient te worden. Ook bij schenkingen kan een notariskantoor u bijstaan en adviseren. Soorten akten: oprichtingsakte, akte van volmachtverlening, oprichting/statutenwijziging van een BV/ NV, van een vereniging/stichting, van een commanditaire vennootschap, coöperatie, vennootschap onder firma/ maatschapscontracten, koopovereenkomst, akte van levering, hypotheekakte verhoging hypotheek, oversluiting hypotheek, verdeling, splitsing in appartementsrechten [splitsingsakte], huurovereenkomst, samenlevingsovereenkomst, samenlevingscontract, huwelijksvoorwaarden, geregistreerd partnerschap, partnerschapsvoorwaarden, akte van verdeling, akte van overlijden, testament, voogdijbenoeming, euthanasieverklaring, verklaring van erfrecht, successie-aangifte.Wettelijk verplichte bijstand door een tolk bij ondertekening van notariële akten
*– uit de Wet op het Notarisambt:

 

TITEL 5, Artikel 42

  1. De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien partijen zulks verlangen, wordt de akte verleden in een vreemde of de Friese taal, mits de notaris die taal voldoende verstaat, tenzij de wet anders bepaalt.
    Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt.
  2. De akte kan in meer dan één taal worden verleden. In dat geval wordt de tekst in de ene taal gevolgd door de tekst in een andere taal. Deze bepaling is ook van toepassing indien de akte wordt verleden in de Nederlandse en de Friese taal, of de Friese taal één van de talen is waarin de akte is verleden.

‘Nieuw is de uitdrukkelijke vermelding van de Friese taal, die in zoverre met een vreemde taal op één lijn wordt gesteld dat het vereiste dat de notaris die taal verstaat ook voor het Fries geldt. Vgl. in dit verband artikel 41 van de Kadasterwet. In de Wet van 11 mei 1956, Stb. 1956, 242 betreffende het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer wordt ervan uitgegaan dat notariële akten in de Friese taal kunnen worden gesteld, zie artikel 8 van die Wet. Nieuw is ook dat een beëdigde tolk-vertaler bijstand moet verlenen indien een partij de taal van de akte – eventueel de Friese taal – niet voldoende verstaat. Dat van die bijstand melding wordt gemaakt in de akte en dat de tolk mede ondertekent, is van belang voor het bewijs dat inderdaad aan de eisen van de Wet op dit stuk is voldaan.’ (MvT II, 23 706, nr. 3, p. 39)
‘De bij het verlijden van de akte aanwezige tolk-vertaler zal inderdaad ook de mededeling betreffende de zakelijke inhoud van de akte en de door de notaris verstrekte informatie moeten vertalen.’
(NV, 23 706, nr. 6, p. 34)
Ten aanzien van de kosten van de vertaling:’ Partijen zullen moeten overeenkomen wie deze kosten zal dragen’. (NV, 23 706, nr. 6, p. 49)
‘De kosten van een tolk zijn kosten die de notaris niet zelf hoeft te dragen maar in beginsel in rekening mag brengen bij de cliënt. Voor dienstverlening aan minder draagkrachtigen wijs ik in dit verband op de subsidieregeling welzijnsbeleid (Staatscourant 1995, 250), op grond waarvan een tolkencentrum subsidie kan aanvragen, indien tolkendiensten en vertaalwerk worden verricht op aanvraag van onder andere instanties en personen op terreinen vallend onder het Ministerie van Justitie (art. 33, eerste lid, sub c). (…) Deze subsidieregeling zal ook het notariaat de mogelijkheid bieden van de tolkencentra gebruik te maken.’ (NNV, 23 706, nr. 12, p. 34)

S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV
KvKnr. 10040079