AJVPORTUFONTE

Kwaliteit en Degelijkheid
                                                                        

www.ajvportufonte.nl
Kwaliteit en Degelijkheid

Kwaliteitsgarantie door:
   - Opleiding, bijscholing en permanente educatie
   - Erecode en ethiek
   - Betrouwbaarheid en geheimhouding

Opleiding, bijscholing en permanente educatie

   - Portufonte beschikt over een uitgebreid netwerk van collega-tolk/vertalers en heeft een
     hechte samenwerking met hen opgebouwd
   - De tolk- vertalers zijn aangesloten bij diverse vakgroepen waar veel en diepgaand
     overleg plaatsvindt over specifieke en specialistische taal- en vertaalproblemen, en trouw
     deelnemer aan bijscholingscursussen in het kader van Permanente Educatie (PE),
     verzorgd door instituten en organisaties zoals SIGV, TVCN, Teamwork, OSR, SIGV-
     alumnivereniging en ITV
   - Iedereen voldoet ruimschoots aan de door de Nederlandse overheid en door
     vak- en brancheorganisaties gestelde normen en eisen (Register beëdigde tolken en      vertalers (www.bureaubtv.nl), het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers      (NGTV).)

Erecode en ethiek

Wat houdt een erecode in?
In deze gedragscode worden de regels omschreven waaraan de beroepsbeoefenaar zich dient te houden. De meeste beroepsverenigingen voor tolken en vertalers hanteren hun eigen erecode, die grotendeels dezelfde inhoud hebben.

Portufonte onderschrijft - en houdt zich aan - de Erecode - van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers.

Erecode

1. Vertalers en tolken stellen bij iedere opdracht hun gehele kennis en bekwaamheid in dienst van hun opdrachtgever, in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die de taak van vertaler en tolk hen oplegt.

2. Zij nemen slechts opdrachten aan waartoe zij de vereiste kennis bezitten.

3. Zij gedragen zich op grond van de vertrouwenspositie die zij innemen en de dienende functie die zij vervullen, op waardige wijze.

4. Zij dekken de door hen afgeleverde vertaling met hun naam en dragen er dus de hele verantwoordelijkheid voor.

5. Zij geven slechts door henzelf vervaardigde vertalingen voor de hunne uit.

6. Zij nemen strikte geheimhouding in acht ten aanzien van wat in en door uitoefening van hun functie te hunner kennis komt.

7. Zij onthouden er zich van, zichzelf of derden te bevoordelen door gebruik te maken van wat in en door de uitoefening van hun functie te hunner kennis komt.

8. Zij houden zich verre van iedere onwaardige vorm van reclame en concurrentie.

Als ondervertaler onthouden zij er zich van, buiten de hoofdvertaler om, in relatie te treden met de opdrachtgever.

Betrouwbaarheid en geheimhouding

A.J. van der Veen staat definitief ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers beheerd door het Bureau btv (www.bureaubtv.nl), onder Wbtv-nummer 565. Op grond hiervan tevens als tolk/vertaler in januari 2009 opnieuw beëdigd door de rechtbank.

Het Bureau btv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de minister van Justitie belast met uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers die op 1 januari 2009 in werking is getreden.
Het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) is in de plaats gekomen van het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV). Tolken en vertalers die voldoen aan de kwaliteitseisen van het ministerie van Justitie worden definitief ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers, en krijgen op grond hiervan een legitimatiepas met Rbtv-nummer.
Er zijn strenge eisen verbonden aan deze inschrijving, met name op het gebied van opleiding.
Tolken en vertalers dienen periodiek een "Verklaring omtrent Gedrag" te overleggen.

Alle door Portufonte ingezette tolken en vertalers en revisoren staan eveneens ingeschreven in het RBTV en zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV
KvKnr. 10040079